Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beumers Creative

Opgemaakt in 2019, te Roggel.

Paragraaf 1. Definities
Paragraaf 2. Toepasselijkheid
Paragraaf 3. Offertes
Paragraaf 4. Leveringen en betalingen
Paragraaf 5. Onderhoudscontracten
Artikel 6. Webhostingcontracten
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
Paragraaf 8. Wijziging van de opdracht
Paragraaf 9. Duur en beeindiging
Paragraaf 10. Werkzaamheden verricht door derden
Paragraaf 11. Intellectueel eigendommen en gebruik van het gemaakte werk
Paragraaf 12. Overmacht
Paragraaf 13. Reclames, klachten en bewijs
Paragraaf 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Paragraaf 15. Toepasselijk recht en wijzigingen Algemene Voorwaarden
Paragraaf 16. Slotbepalingen

Paragraaf 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die schriftelijk of mondeling een overeenkomst aangaat met Beumers Creative.
 2. Opdrachtnemer: Jan Beumers – Beumers Creative. Beumers Creative is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74474499.
 3. Opdracht: het schriftelijk of mondelinge verzoek van de Opdrachtgever aan Beumers Creative om werkzaamheden te verrichten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 5. Werkzaamheden: al hetgeen Beumers Creative ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 6. Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting (al dan niet globaal) van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Paragraaf 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Beumers Creative zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor Beumers Creative alleen bindend indien en voor zover deze door Beumers Creative schriftelijk zijn aanvaard.

Paragraaf 3. Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend en tot 1 maand na offertedatum geldig, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld c.q. tussen partijen anders is overeengekomen.
 2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er wel mee instemt dat de opdrachtnemer start met de uitvoering van een opdracht, dan zal de geleverde offerte als overeengekomen gelden.
 3. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport-, reis-, verzekerings- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Beumers Creative het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Genoemde prijzen zijn exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 6. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 7. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 8. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of oplages.
 9. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Paragraaf 4. Leveringen en betalingen

 1. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door Beumers Creative van opdrachtgever te zijn ontvangen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken of op de factuur vermelde termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Beumers Creative voldoet, is hij, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij de contractuele rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. De rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn 1% van de hoofdsom.
 3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 250,- per vordering bedragen.
 4. Tenzij anders overeen gekomen: Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan te worden 14 dagen na uitschrijven jaarlijkse factuur. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 6. Betalingen dienen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, mits anders is overeengekomen.
 7. Beumers Creative heeft het recht om bij omvangrijke opdrachten een aanbetaling te vragen. Indien het project in fasen wordt geleverd, is Beumers Creative gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Beumers Creative).
 8. De vordering is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, de WSNP op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
 9. Beumers Creative die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Beumers Creative besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever. Onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever tenzij die opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 10. Beumers Creative is gerechtigd om de uitvoering of levering van een opdracht op te schorten wanneer een openstaande betaling nog niet is voldaan of in de gevallen zoals genoemd in lid 6 van deze bepaling.

Paragraaf 5. Onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
  – Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
  – Het gecontroleerd up-to-date houden van de mogelijk aanwezige WordPress installatie(s).
  – Het gecontroleerd up-to-date houden van de mogelijk aanwezige WordPress plugin(s).
  – Preventieve beveiligingsmaatregelen van de mogelijk aanwezige WordPress installatie(s).
  – Het maken van een periodieke back-up van de website bestanden en database(s). Deze back-ups worden automatisch minimaal 30 dagen bewaard. Beumers Creative kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn.
  – Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk (alleen van toepassing bij onderhoudscontract 2).
  – Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig per maand uitgevoerd mits op tijd aangeleverd, gerekend vanaf de eerstvorige aanlevering. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorberekend (alleen van toepassing bij onderhoudscontract 2).
  – Onheil van buitenaf zoals een website hack of virus van elke aard of vorm, gericht op uw website of de hosting server, vallen buiten het onderhoudscontract, dit is vaak maatwerk.
 3. Overgebleven uren gaan niet mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan ook niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren is mogelijk. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
 5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

Paragraaf 6. Webhostingcontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig zakelijk webhostingcontract voor een bestaande website.
 2. Beumers Creative zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:
  – Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.
  – Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.
 3. Beumers Creative is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Beumers Creative te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Beumers Creative ontstaat.
 4. Beumers Creative verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van Beumers Creative. Dit om de contactgegevens van de opdrachtgever te beschermen tegen publicatie in de WHOIS dienstverlening. Beumers Creative treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.
 5. Beumers Creative kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
 6. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Beumers Creative zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
 7. Beumers Creative is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 8. Beumers Creative heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).
 9. Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is Beumers Creative gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Beumers Creative mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.
 10. Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft Beumers Creative het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan Beumers Creative ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.
 11. Beumers Creative is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mail verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Beumers Creative tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.
 12. Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van Beumers Creative verloopt wordt automatisch en handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemankeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft Beumers Creative het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.
 13. Indien Beumers Creative ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan Beumers Creative het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de website bestanden en bijhorende databases op te vragen bij Beumers Creative. Beumers Creative is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.
 14. Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
 15. De opzegtermijn van een webhosting contract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

Paragraaf 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Beumers Creative zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Beumers Creative zullen worden nagestreefd.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Beumers Creative steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beumers Creative aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beumers Creative worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beumers Creative zijn verstrekt, heeft Beumers Creative het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Beumers Creative is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Beumers Creative kenbaar behoorde te zijn.
 5. Beumers Creative zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Beumers Creative het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Beumers Creative hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Beumers Creative of door Beumers Creative ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Beumers Creative voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Paragraaf 8. Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, offerte of overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten tot gevolg hebben dan waarop bij de prijsopgaven kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht danwel overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de vóór die verandering overeengekomen levertijd door Beumers Creative buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Beumers Creative kan hier dan ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Paragraaf 9. Duur en beeindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Beumers Creative kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Beumers Creative gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Beumers Creative heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Beumers Creative niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Beumers Creative zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Beumers Creative kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Paragraaf 10. Werkzaamheden verricht door derden

 1. Beumers Creative is gerechtigd om naar eigen inzicht derden in te schakelen bij het uitwerken van een opdracht.
 2. Beumers Creative is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen door werkzaamheden van derden bij het uitwerken van een opdracht.
 3. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Beumers Creative ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding. Ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen.
 4. Beumers Creative is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Beumers Creative doorgevoerd.
 5. Beumers Creative is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Paragraaf 11. Intellectueel eigendommen en gebruik van het gemaakte werk

 1. De rechten van intellectueel eigendom van het vervaardigde liggen, nadat er is voldaan aan de betaling van de opdracht, bij de opdrachtgever.
 2. Indien door Beumers Creative ontwikkelde concepten elders worden uitgewerkt zonder dat dit bij aanvang van de prijsopgave en/of opdracht kenbaar is gemaakt, is hij gerechtigd om de daarvoor gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. Beumers Creative is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
 4. Beumers Creative behoudt ten alle tijde het recht om het door zijn vervaardigde werk te gebruiken voor zijn eigen promotionele uitingen zoals website, social media, nieuwsbrief etc.
 5. Opdrachtgever verklaart dat het door hem aangeleverde materiaal aan Beumers Creative t.b.v. het gebruik ervan in een opdracht, vrij is van rechten van derden of dat opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft gekregen van de rechthebbende om het materiaal te gebruiken voor de opdracht welke hij aan Beumers Creative geeft.
 6. Beumers Creative behoudt het recht om (ontwerp)bestanden in zijn archief te houden.

Paragraaf 12. Overmacht

 1. Indien Beumers Creative door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is Beumers Creative gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Beumers Creative hetzij bij de leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen, storingen van internet, of andere telecommunicatiefaciliteiten, tekortkomingen door partijen van wie Beumers Creative bij de verlening van de werkzaamheden afhankelijk is, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Beumers Creative heeft voorgeschreven, het niet beschikbaar zijn van een of meer personeelsleden (door ziekte) en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
 3. Beumers Creative is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Beumers Creative geen invloed kan uitoefenen.

Paragraaf 13. Reclames, klachten en bewijs

 1. Geringe afwijkingen bij kleuren, druk- en/of zetwerk kunnen geen redenen voor afkeuring zijn. Tevens is dit geen reden om niet te voldoen aan enige betalingsverplichting.
 2. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat Beumers Creative de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dat wel binnen 8 dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren bij Beumers Creative
 3. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 4. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Beumers Creative kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen of be- of verwerken ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
 5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de geleverde partij en geven de opdrachtgever niet het recht betaling van deelfacturen op te schorten en evenmin het recht op compensatie.

Paragraaf 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Beumers Creative voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Beumers Creative van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Beumers Creative, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW), of Beumers Creative is gerechtigd het geleverde kosteloos te vervangen. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 25.000,– (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van Beumers Creative voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Beumers Creative is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Ook hier geldt dat goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Paragraaf 15. Toepasselijk recht en wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Beumers Creative behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

Paragraaf 16. Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 2. Informatie en mededelingen op de website van Beumers Creative zijn onder voorbehoud van fouten.